GoFun הפקות ימי הולדת לילדים

תקנון

תקנון השתתפות בהגרלת אירוע יום הולדת מתנה.

go-fun אירועי קונספט מיוחדים (להלן: "גו-פאן") מודיעה בזאת על עריכת הגרלה שמזכה בפרס (כהגדרתו להלן) לחברי עמוד הפייסבוק שלה בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק בלבד.

"הפעילות" –כמפורט בסע' 3.3 להלן אשר בסופה יוגרל זוכה אחד אשר יזכה בפרס כמפורט בתקנון זה להלן.


1. שונות.

1.1 הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד..

1.2 הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי גו-פאן, בהתאם לחוק.

2. תקופת הפעילות.

2.1 הפעילות תיערך בתקופה שבין יום 20/03/2018 ועד ליום 15/04/2018 (תקופה זו תקרא להלן: "תקופת הפעילות").

2.2 גו-פאן שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות.

3.1 לצורך הפעילות, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר (להלן: "משתתף/ים"). עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.

3.1.1 גילו 18 שנים או יותר; ו-
3.1.2 הוא תושב ישראל; ו-
3.1.3 הוא חבר בעמוד הפייסבוק של גו-פאן.

3.2 ואן בר אינה מתחייבת להודיע מתי זכו בפרס.

3.3 לצורך השתתפות בפעילות על המשתתף במהלך תקופת הפעילות ( בדף הפייסבוק של גו-פאן) ללחוץ על כפתור "לייק" לפוסט ההגרלה, לתייג אדם אחד בתגובה ולאחר מכן לעשות "שיתוף" (share) ציבורי לתמונה.

מובהר כי בכך שיידרש המשתתף ללחוץ "לייק" ו"שיתוף" ציבורי, הוא מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני. מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את גו-פאן ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס.

3.4  תנאי לעריכת ההגרלה היא כי יהיו לכל הפחות 50 שיתופים. במידה ולא התקיים התנאי ייקבע מועד אחר לקיום ההגרלה וכך הלאה עד שיהיו 50 שיתופים לכל הפחות.

3.5 ביום 15/04/2018 (להלן: "מועד עריכת ההגרלה") יבחר באופן רנדומאלי זוכה אחד מבין המשתתפים אשר יהיה זכאי לפרס כפי שמוגדר בתקנון זה.

3.6 בתוך 5 ימים ממועד עריכת ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה בעמוד הפייסבוק של גו-פאן וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני, מגו-פאן לצורך תיאום קבלה ומימוש הפרס על ידי הזוכה. הזוכה יידרש למסור פרטים מסוימים, כפי שיידרשו על ידי גו-פאן על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.7 מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד גו-פאן ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס.

3.9 גו-פאן תספק אירוע אחד בלבד. ירצה הזוכה להוסיף תחנות/דוכני מזון או כל שיחפוץ בו,  יוכל לעשות זאת בעלות אותן התוספות.
3.10 תנאי לקיום האירוע הוא שלא נקבע כבר ארוע אחר באותו מועד, וכי נציג מטעם גו-פאן יהיה נוכח בארוע ,כי תנאי מזג האויר יאפשרו זאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנכ"ל גו-פאן וכי הזוכה יחתום מראש על כתב אחריות שיוצג בפניו.

4.הפרס והכללים לזכייה בו.

4.1 הפרס של גו-פאן לאירוע – אירוע יום הולדת קונספט לבחירת הזוכה, האירוע כולל את כל התפאורה הנלווית והזוכה יקבל אירוע שלם על פי אותו קונספט (הכולל: מפעיל, בידורית, תפאורה וכל האביזרים הנלווים), הפרס אינו כולל תוספות נלוות כגון: קונספט נוסף, דוכני מזון, דוכני יריד, דוכני מולטימדיה וכו'.

במידה וירצה, יוכל להזמין הזוכה את אותן תוספות בתשלום נוסף.

4.2 משתתף אשר קיבל הודעה מאת גו-פאן ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של גו-פאן ו/או כל מי שפועל מטעמה, ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן.

4.3 זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, גו-פאן או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של ואן בר.

4.4 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס.

4.5 למען הסר ספק, מובהר בזה כי גו-פאן ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בקשר עם הפרס המוענק במסגרת הפעילות, לרבות טיבו ואיכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בפרס ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי.

4.6 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

5. יצירת קשר עם הזוכה.

תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של גו-פאן בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן במידה והזוכה עדכן את גו-פאן בפרטי הדוא"ל שלו הוא יקבל הודעה לדוא"ל שלו. היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם גו-פאן ו/או מי מטעמה, אזי ואן בר ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.

6. פרסום.

6.1 עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות הסכמה לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של גו-פאן וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

7. מידע ופרטים.

מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת ליעוז כהן מנכ"ל גו-פאן בטלפון שמספרו: 0545524567 בימים ראשון עד חמישי בשעות 09:30 עד 15:00.
 

8. המפקח.

8.1 עו"ד דניאל ועקנין, מונה על ידי גו-פאן לשמש כמפקח על ההגרלה (להלן: "המפקח").
 

9. כללי.

9.1 עם לחיצת לייק ושיתוף ציבורי, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
גו-פאן ו/או מי שיפעל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, בכפוף לדין החל.

ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה לגו-פאן מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור.

9.2 האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, וגו-פאן ו/או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה.

9.3 המשתתף מסכים כי אם כתוצאה ממזג אויר או כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת גו-פאן, לא יקבל הזוכה את הפרס במועד אזי לא יהיה בכך כדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.

9.4 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

9.5 גו-פאן תהיה רשאית להביא את ההגרלה לידי סיום, מכל סיבה שתראה לה סבירה בנסיבות העניין ו/או לבטל אותה ו/או להכניס בה שינויים, לרבות על ידי שינוי הפרסים, כולם או מקצתם, בכל שלב של הפעילות. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לסיום הפעילות ו/או בקשר לשינוי בפעילות כאמור לעיל.

9.6 ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. גו-פאן ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לזכייתו בפעילות ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס.

9.7 הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.